Rolle Navn mobil epost
Leder Per Roar Aas 908 53 801 perroar73@hotmail.com
Medlem Ronny Trælnes 404 94 275 ronny.trelnes@gmail.com
Medlem Janne Evanger 952 17 448 janneevanger@gmail.com

 

Mandat sportslig utvalg Gruben Idrettslag


Formålet med sportslig utvalg

Ivareta klubbens etterlevelse av den sportslige modellen, sportsplanen - og at
det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker. Samt
forholde seg til, og etterleve interne og overordnede retningslinjer fra NFF.

Styret utnevner representanter til SU. Utvalget bør bestå av minimum tre
personer, med en leder som rapporterer til styret. Utvalget kan, hvis
hensiktsmessig, utvides med flere personer/roller.


Definert ansvarsområder

 • Rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål
 • Rådgivende organ for trenere i sportslig spørsmål
 • Overvåke at sportslige retningslinjer blir fulgt
 • Avdømming der det er sportslige motsetninger og det som er i strid med NFFs reglement.

Arbeidsoppgaver sportslig utvalg

 • Utøvende rådgivere for styret i sportslige Spørsmål
 • Avholde møter med trenere for å sikre at sportsplanen blir fulgt.
 • Fordele trenere til lag i henhold til de kravene som ligger i sportsplan for å sikre at alle lag har tilstrekkelig kompetente trenere. SPU innstiller og ansetter trenere etter gitt økonomisk ramme fra fotballstyret.
 • SPU innstiller og ansetter trenere.
 • Holde styret løpende oppdatert på SPUs arbeid. Status gis i styremøte hvor SPUs leder deltar.
 • Motiver trenere til trenerutdannelse og annet sportslige tiltak for heving av trenerkompetanse.
 • Utøvende rådgiver for trenere i sportslig spørsmål
 • Bistå ved påmelding av spillere til representasjonslag, og der hvor det er interessekonflikter har SPU avgjørende myndighet.
 • Bistå til påmelding av lag til kretsserien og cuper for å sikre at lagene spiller på nivå i henhold til sportsplan.
 • Utarbeide plan for hospitering og nominering av spillere til hospitering etter innstilling fra trenere på de ulike alderstrinnene.
 • Ta ut spillere til talentutvikling i Gruben IL etter innstilling fra trenere, på de ulike alderstrinnene.
 • Håndtere alle innkommende forespørsler som angår Gruben IL sine spillere i yngre avdelinger, og hvor trener/foreldre/spillere blir involvert ved behov.
 • Overvåke at sportslige retningslinjer blir fulgt.
 • Sportslig utvalg skal være tilgjengelig både for trenere/oppmenn og spillere/ foreldre i forhold til eventuell misnøye i forhold til det sportslige. For store/for små utfordringer eller lignende. Sportslig utvalg vurderer løsning og hvem som eventuelt må involveres.
 • Sikre at hospiteringsplan og spiller på hospitering blir etterlevd.
 • Se etter at plan for trenerutdannelse blir etterlevd.
 • Se etter at NFF sitt reglement overholdes.


Avdømming der det er sportslige motsetninger

 • Være rådgivende og bemyndigende organ om hospiteringsordningen ikke fungerer som planlagt.
 • Være rådgivende og bemyndigende organ for av spillere på høyere aldersnivå dersom dette ikke fungerer etter avtale/intensjon.
 • Være rådgivende og bemyndigende dersom gjeldende sportslige retningslinjer ikke blir etterlevd.
 • Være rådgivende og bemyndigende organ ved uttak av spillere til representasjonslag.
 • Være rådgivende og bemyndige organ ved fordeling av treningstid.
  Være rådgivende og bemyndige organ uttak av trenere til trenerkurs der det måtte være interessekonflikter.
  Være rådgivende og bemyndige organ ved sammenslåing av lag.

I tillegg skal sportslig utvalg utpeke en kontaktperson som Gruben IL og kretsen skal forholde seg til når det gjelder kontakt omkring Gruben IL sine representasjonsspillere.